Generator idei

Generator idei. Z Collegium Maius na Ewigkeitsgasse

Generator Idei

Zdarza się , że nieznaczące z pozoru wydarzenia z przeszłości przepowiadają historie i sytuacje, które się później wydarzą. Zapamiętane rozmowy, ulotne chwile i obrazy mogą nabierać z czasem szczególnych znaczeń i antycypować to, co przyniesie przyszłość. Sabina Woźnica przyznaje, że jej pierwsze zetknięcie się z kulturą wschodu łączy się doświadczeniem dzieciństwa – to wspomnienia zagranicznych podróży ojca artystki i związanych z tym drobnych przedmiotów i otrzymanych prezentów. I choć te pierwsze impulsy łączyły się co najwyżej z naskórkową i wycinkową recepcją przedmiotu przefiltrowaną przez dziecięce fantasmagorie, to z czasem, w dorosłym już życiu przerodziły się w dojrzałą refleksję i autentyczną fascynację tą częścią świata i jej kulturą. Zainteresowania Woźnicy rezonują też wielokrotnie na jej artystyczne poszukiwania – przejawia się to z jednej strony obecnością w tych pracach pierwiastka duchowości i mistycyzmu, z drugiej jest to też twórczość, która dryfuje w kierunku działań zaangażowanych, stanowiących komentarz do aktualnych wydarzeń i problemów.
Egzemplifikacją tego jest cykl grafik Tibet will bee free. Zasygnalizowany już w samym w tytule problem jasno definiuje intencje artystki i poruszaną tematykę. Prace, które immanentnie powiązane są z aktualną rzeczywistością transponują do roli wizualnego protestu i głosu sprzeciwu. Wpisane w kompozycje hasła dodatkowo wzmacniają przekaz dzieła. Flame of truth. Stop self-immolation in Tibet, This is not a real fire, czy wreszcie niosące w sobie obietnicę i możliwość zmian „Sytuacje się zmieniają…Systemy upadają” to tylko niektóre z pojawiających się fraz. Ze znaczeniowo-ideową wymową dzieła koresponduje przyjęta estetyka – mocne kontrasty czerni i bieli, deformacja i uproszczenie formy, a także nieoczywistość wykorzystanego tworzywa. Jedna z odbitek została bowiem wykonana na skrawku materiału, którego brzegi wyznacza rytm białych frędzli. Praca zyskała tym samym dodatkowy walor – stała się ironicznym nawiązaniem do formy propagandowych makatek. Pokazywane grafiki można także odczytywać w szerszym kontekście – nie tylko jako komentarz do aktualnych wydarzeń, ale najogólniej odniesienie do idei wolności i prawa jednostki o decydowaniu o sobie. Aspekt ten ujawnia chociażby pisany w osobistym tonie i zawierający prywatne odniesienia List o pokoju.
Próbą wyrażenia za pomocą języka malarskiego istoty i złożoności określonych pojęć i znaczeń stanowią prace z cyklu Generator Idei, w tym prezentowane po raz pierwszy obrazy pt. Pamięć i Tożsamość – oba powstałe z wykorzystaniem płótna po starym obrazie. Tak sama artystka opisuje te realizacje: „Ten projekt [Generator Idei] jest bardzo silnie powiązany z moimi osobistymi doświadczeniami, jak i filozofią buddyjską. Przede wszystkim mówi o wolności. Wolność to nie idea, lecz prawo człowieka, które trzeba definiować wciąż od nowa, w różnych aspektach życia”. Obrazy te funkcjonują na granicy widzialnego – dominują formy nieprzedstawiające, odniesienia do konkretnych kształtów i przedmiotów są co najwyżej luźno zasugerowane. Język abstrakcji łączy się tutaj z interesującymi rozwiązaniami materiałowymi i fakturowymi. Kładziona zamaszystymi pociągnięciami pędzla farba tworzy ciekawe chropowatości i nierówności. Artystka posługuje się również repertuarem rozwiązań bliskich malarstwu materii – wykorzystuje drewniane wióry, popiół, wosk, fragmenty tkanin. Ostatecznie jednak, co zresztą ujawnia wiele z jej wcześniejszych prac, to kolor staje się elementem spajającym całość i decydującym o ostatecznym wyrazie.
Twórczość Sabiny Woźnicy jest zawieszona pomiędzy „tu i teraz”, a dążeniem do podejmowania kwestii o bardziej ogólnym i uniwersalnym znaczeniu. W połączeniu zaś z interesującymi rozwiązaniami formalnymi , wrażliwością na kolor i tworzywo składa się na intrygujący styl młodej artystki.

Natalia Żak

statement    about    contact   painting    projects   exhibitions    Orient – Occident   biografia    kontakt       wystawy